Chức năng, nhiệm vụ

1848 26/05/2023 11:09 SA ADMIN

1. Vị trí, chức năng:

        Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

        Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

        - Về hoạt động đào tạo nghề nghiệp ở trình độ trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên: Thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều lệ Trường Trung cấp quy định tại Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

        - Về hoạt động giáo dục thường xuyên: Thực hiện theo Quyết định số 1099/QĐ-SGDĐT ngày 06/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa tổ chức giảng dạy và học tập Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

        2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

          Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 23 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều 8 của Thông tư số 14/2021/TT-LĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Quyết định số 1099/QĐ-SGDĐT ngày 06/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa tổ chức giảng dạy và học tập Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

          3. Cơ cấu tổ chức:

- Hội đồng trường;

- Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng;

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Phòng Hành chính - Kế toán;

+ Phòng Đào tạo.

             - Các khoa chuyên môn:

              + Khoa Du lịch;

              + Khoa Kinh tế - Kỹ thuật.

              + Khoa Cơ bản

              - Các Hội đồng tư vấn.

              - Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn
Loading the player...

LIÊN KẾT WEBSITE